TÁJÉKOZTATÁS A 2018. MÁJUS 25. NAPJÁTÓL HATÁLYOS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS VÉDELMÉRŐL

Tisztelt Partnerünk! 

A Szaki Trans Kft. számára fontos, hogy Partnereink adatai biztonságban legyenek, ezért az általunk tárolt személyes adataikat a GDPR (Általános Adatvédelmi Törvény) előírásainak megfelelően kezeljük. A csatolt  Adatkezelési tájékoztató című dokumentumban részletes leírást talál erről. 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a benne foglaltakat. 

Amennyiben kérdése merülne fel, kérjük az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre írjon.

Adatkezelési tájékoztató 

 

Adatkezelő megnevezése:

Szaki Trans Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelő cégjegyzékszáma:

01-09-680666

Adatkezelő adószáma:

11871293-2-42

Adatkezelő székhelye:

1151 Budapest, Károlyi Sándor út 162.

Adatkezelő e-elérhetősége:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Szaki Trans Kft. a Partner és alvállalkozók vonatkozásában az alábbi személyes adatokat az alábbi meghatározott célból kezeli:

adatkezelés célja: a Partner vagy alvállalkozó és a Szaki Trans Kft. közötti szerződéses kapcsolattartás 

 

kezelt adatok köre: kapcsolattartó adatai: neve, telefonszáma, e-mail címe

 

adatkezelés jogalapja: a Partner vagy alvállalkozó és a Szaki Trans Kft. között létrejött szerződésből adódóan a szerződési kötelezettségek teljesítése. [GDPR 6. cikk

 1. 1. b)]

 

adattárolás határideje: szerződés megszűnését követő 8 év.

 

adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően az érintett jogosult:

 • személyes adataihoz hozzáférést kérni
 • személyes adatai helyesbítését kérni
 • személyes adatai törlését kérni
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni
 • személyes adatai tekintetében adathordozhatósággal élni, valamint - tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen.

Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult ara, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van e és ha ilyen adatkezelés van folyamatban jogosult arra, hogy személyes adataihoz, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon.

A hozzáférési jog többek között az alábbi információkra terjed ki:

 • adatkezelés célja
 • kezelt adatok köre
 • adatkezelés jogalapja
 • adattárolás határideje - adatkezelés módja
 • adattovábbítások címzettjei
 • adatfeldolgozók köre

Az érintett továbbá jogosult arra, hogy másolatot kérjen az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól.

 

Helyesbítéshez való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre, illetve hiányos személyes adatok kiegészítésre kerüljenek.

 

Törléshez való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok törlésre kerüljenek és az Adatkezelő köteles arra, hogy az ilyen adatokat törölje.

A személyes adatot törölni kell, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a 16 éven aluli gyermekek részére az információs társadalommal          összefüggő    szolgáltatások           kínálásával kapcsolatosan került sor.
 • ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték úgy azt törölni köteles, valamint az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok kezelése korlátozásra kerüljön. Ilyen esetben az adatok kizárólag meghatározott célokból kezelhetőek.

 

Adathordozhatósághoz való jog: Bizonyos esetekben érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az érintett továbbá jogosult lehet arra is hogy – ha ez technikailag megvalósítható- kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Tiltakozáshoz való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen és ilyen esetben előfordulhat, hogy az Adatkezelő nem kezelheti tovább ezen adatokat.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet. 

Ez a weboldal cookie-kat használhat és helyezhet el az eszközén.